Dịch vụ phân tích mẫu xét nghiệm độc chất nghề nghiệp cho các bệnh viện, phòng khám và cơ sở dịch vụ y tế có nhu cầu.

Dịch vụ xét nghiệm theo yêu cầu cho tập thể, cá nhân tại phòng khám.

CÁC THIẾT BỊ CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM

Thiết bị A

Thiết bị B

Thiết bị C

Thiết bị D